naseprava.cz

Kdy může uzavřít manželství?

Obecná minimální věková hranice je 18 let, zákon však umožňuje ve výjimečných případech uzavření manželství nezletilému, který dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody (v praxi se nejčastěji jedná o těhotenství dívky). K takovému uzavření manželství je však třeba souhlasu soudu, který posoudí právě ty důvody, kvůli nimž teenager ve věku 16-18 let o uzavření manželství požádá.

Kdy bude mít volební právo?

Aktivní volební právo, tedy právo jít volit a vhodit hlasovací lístek do volební urny, vzniká dosažením 18. roku věku. Nezáleží v tu chvíli na tom, zda se jedná o volby do poslanecké sněmovny, senátu, volby prezidenta republiky anebo o tzv. komunální volby, tedy volby obecních, městských nebo krajských zastupitelů.

Neznamená to však, že po dovršení 18 let může občan přijít kamkoliv a tam vhazovat volební lístky do urny. Aby nebyl výsledek voleb zkreslen anebo se nedal účelově ovlivnit tím, že někdo bude hlasovat dvakrát a vícekrát, aby jím preferovaný kandidát získal více hlasů, volič vždy může dorazit jen volební místnosti, která je určena pro jeho adresu bydliště, a tam se podrobit kontrole dle občanského průkazu, aby se zjistilo, zda mu už skutečně bylo 18 let a zda už náhodou nebyl jednou hlasovat.

Výjimku tvoří jen tzv. voličský průkaz, o který může volič požádat svůj obecní úřad dle svého bydliště. Ten umožňuje hlasovat i v jiném místě, než určeném na základě bydliště (případně i v cizině), ale rovněž jen jednou, protože po provedení kontroly je povinnost voličský průkaz odevzdat, aby nebylo možné použít ho opakovaně a opět tím dosáhnout možnosti více hlasů pro svého preferovaného kandidáta. Ovšem tento voličský průkaz je možné použít jen při volbách do poslanecké sněmovny a při volbách prezidenta, nejde to při komunálních volbách.

Věková hranice pro pasivní volební právo, tedy právo být volen, je dvojí. Ta první vzniká dosažením 21. roku věku. Tato hranice platí pro volby do poslanecké sněmovny a do obecních, městských a krajských zastupitelstev. Pokud by někdo chtěl kandidovat do senátu či snad dokonce do funkce prezidenta republiky, kromě dalších, zákonem velmi podrobně daných podmínek pro kandidaturu, musí být pro toto pasivní volební právo splněna minimální věková hranice 40 let.

Jak se změní situace, když dítě dosáhne plnoletosti?

Po dosažení 18 let věku dítě nabývá zletilosti, tzn., má plnou právní odpovědnost, pokud mu ji neomezí soud. Z pohledu práva je pak na dítě nahlíženo, jako na dospělou osobu a už se na něj nevztahují žádná mimořádná ochranná opatření, která požívalo jako dítě. Po dosažení tohoto věku dítě již nikdo nemůže umístit do dětského domova, to, zda zůstane v pěstounské rodině a za jakých podmínek, je otázkou dohody mezi dítětem a pěstouny. Samozřejmě může dítě od pěstounů odejít, vrátit se domů k biologickým rodičům, nebo založit vlastní domácnost. Všechny tyto varianty by měly být včas a předem probírány s dítětem, pěstouny, případně biologickými příbuznými v rámci pravidelného hodnocení a plánování služeb (IPOD), aby je bylo možno promyslet a připravit.

Týkají se plnoletých nějaké výhody / finanční podpora atd.?

V některých oblastech se na dítě i nadále mohou vztahovat určité výhody, které slouží především k podpoře mladých lidí, kteří se i po dosažení 18 let věku rozhodnou studovat. Tato podpora je směřována studentům denního studia na středních, vyšších a vysokých školách, do dosažení 26 let věku.

Jedná se především o:

  • nárok na dávky státní sociální podpory, pokud splňuje osoba nárok (přídavky na děti, příspěvek na bydlení)
  • nárok n dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna)
  • nárok na sirotčí důchod, pokud na ní osoba splňuje nárok
  • nárok na dávky hmotné nouze, pokud na ně osoba splňuje nárok
  • slevy na hromadnou dopravu
  • daňové úlevy, pokud si student při studiu přivydělává
  • daňové slevy pro osoby, které zajišťují výživu této studující osoby