naseprava.cz

Může jít na brigádu?

Způsobilost mít práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu, neboli stát se zaměstnancem (a to i brigádně), může osoba po dosažení 15. roku věku, za předpokladu, že již dokončil základní školní docházku. Pokud se tak v 15 letech ještě nestalo, způsobilost vzniká až dokončením školní docházky. Takový zaměstnanec je považován až do dosažení 18 let za tzv. mladistvého.

Pro práci mladistvých upravuje zákoník práce některé zvláštní podmínky. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Dále je zakázáno zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

Z dalších zákazů dle zákoníku práce je možno zmínit např. nemožnost zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. K podrobnější právní úpravě a některým dalším, již specifickým zákazům při zaměstnávání mladistvých, mohu odkázat na § 243 – § 247 zákoníku práce, znění je bez problémů k dohledání na internetu.

Může si zřídit platební kartu / bankovní konto?

Pro založení bankovního konta je obecně nutná věková hranice minimálně 18 let, výjimkou mohou být studentské účty, které lze založit už od 15. roku věku, ale za přítomnosti rodiče (zákonného zástupce). Jinak některé banky umožňují, aby majitelem účtu byl i nezletilý, ale do dovršení 18. roku věku účet spravuje jeho zákonný zástupce – tedy pouze tento zákonný zástupce má tzv. podpisové právo, může zadat příkaz odeslat z účtu peníze apod. Pokud jde o platební kartu, zde vždy bude záležet na podmínkách té které banky – některé banky vydávají platební kartu i pro nezletilé, ale s velmi omezenými možnostmi (nejčastěji je omezena výše platby nebo výběru z bankomatu) a samotné zřízení a vydání karty musí proběhnout opět se souhlasem zákonného zástupce.

Vše je tedy především věcí nabídky jednotlivých bank, které nemohu přesně posoudit, neboť na finančnictví a bankovnictví nejsem odborník, ale určitě bude možné konkrétní podmínky a nabídky bank dohledat na webových stránkách té které banky.

Kdy může volně nakládat s dědictvím?

Plně je možné s dědictvím volně nakládat (tzv. neomezeně ho užívat, prodat, převést, darovat, pronajmout apod.) až dosažením věku 18 let, částečně v omezeném rozsahu opět dle zásady o způsobilosti u nezletilých v závislosti na věku a rozumové vyspělosti. Soud by měl v rámci dědického řízení konkrétně určit, zda už s něčím (a čím konkrétně) nezletilý dědic může nakládat sám, anebo zda mu bude celé dědictví do dovršení 18. roku věku spravovat jeho rodič nebo zákonný zástupce, příp. jiný soudem určený správce (např. v situaci, kdy zemřou oba rodiče) a nakládat s ním může dědic teprve po dosažení zletilosti.

Může si vzít půjčku?

Bude platit opět zásada o částečné způsobilosti nezletilých v rozsahu daném věkem a vyspělostí, ovšem stejně tak jako na oprávnění konkrétní banky stanovit pravidla pro věkový limit. Neznám však bohužel žádnou banku či společnost, která by toto nezletilému umožňovala. Z praktického hlediska chce vždy banka doklady o tom, že je ten, kdo si od ní půjčí peníze, schopen takovou půjčku splácet, nejčastěji banky vyžadují potvrzení o zaměstnání. To málokdy nezletilý má, a i ho nezletilý měl a pracoval, je zcela v kompetenci banky, zda stanoví pravidla pro minimální věkovou hranici 18 let pro osobu, které poskytne půjčku.