naseprava.cz

Může uzavřít smlouvu o poskytnutí tarifu na telefon?

Toto zákon výslovně nestanoví. Použije se tedy obecná zásada podle občanského zákoníku, tedy že i nezletilí mají způsobilost k takovým právním jednáním, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Neboli, jednodušeji řečeno, pokud věk a zároveň také duševní a rozumová vyspělost (nejčastěji) teenagera umožňuje, aby tento teenager pochopil, o co se jedná, k čemu se zavazuje a případně co podepisuje, zákon přímo nevylučuje, aby i nezletilec uzavřel smlouvu tohoto typu.

Můžeme si to uvést na příkladu – pokud si jde dítě do obchodu koupit pečivo nebo nealko, podle právního řádu jde o klasickou kupní smlouvu, i když ne písemnou (ta podle zákona obecně nemusí být písemná). Nemusí se v tomto případě jednat o teenagera, aby i mladší dítě pochopilo, co si kupuje, k čemu věc slouží (k jídlu, k pití) a kolik za ni musí prodavačce zaplatit. Pokud jde o uzavření smlouvy o tarifu na mobilní telefon, zde si také troufám předpokládat, že minimálně běžně rozumově vyvinutý teenager by bez problémů pochopil, o jakého operátora se jedná, jaký bude platit paušál, kolik minut a sms v něm má, kolik bude platit za minutu hovoru nebo sms poté, co vyčerpá paušál atd., takže si dokážu představit, že by uzavření takové smlouvy teenagerovi zákon nebránil.

V čem však bude překážka nejčastěji, není samotný zákon, nýbrž bude záležet na pravidlech jednotlivých operátorů, zda takové uzavření smlouvy nezletilým umožní a zda k tomuto stanoví nějaká přísnější pravidla – mohou a nemusí.

Může si vyřídit si cestovní pas a sám odjet do ciziny na prázdniny nebo na studijní pobyt?

Osoba starší 15 let může podat žádost o vydání cestovního pasu, pokud připojí písemný souhlas svého zákonného zástupce, nemusí být žádost podána přímo rodičem. U osoby mladší 15 let musí podat návrh sám rodič, nestačí pouze doložit zmíněný písemný souhlas. Převzít již vyhotovený cestovní pas pak už může osoba starší 15 let sama převzít bez souhlasu kohokoliv, za teenagera mladšího 15 let musí pas převzít opět rodič.

Pokud jde o vycestování do ciziny nebo na studijní pobyt – zákon zde nezná pevnou jasně danou minimální věkovou hranici, od které by to bylo možné. Většinou se takové pobyty nebo cesty pořádají přes nějakou agenturu, společnost, cestovní kancelář apod., bližší pravidla si mohou stanovit právě tyto instituce, zákon je v tomto příliš nesvazuje.

Jestliže by šlo o samostatnou cestu, neboli „na vlastní pěst“, zde bude plně záviset na domluvě mezi rodiči a dítětem, zákon rodičům přesně nestanoví, od kterého věku mohou své dítě nebo teenagera samostatně pustit na cestu, ať už po naší republice, anebo do ciziny.

Může nafotit snímky pro časopis / vystupovat v talentové soutěži v TV?

Myslíme-li tím snímky nikoliv erotického obsahu, vše bude záležet na pravidlech a věkových hranicích, které si stanoví např. konkrétní časopis. Není zákonem pevně dáno, od jakého minimálního věku může dítě stát modelem (v tom dobrém slova smyslu). Spousta časopisů, ve kterých jsou vyfoceny mnohdy i velmi malé děti, toho budiž důkazem. U erotických snímků striktně hranice až od 18 let, dokonce i kdyby zákonný zástupce nezletilého dítěte souhlasil, aby takový nezletilec nafotil snímky tohoto obsahu, bude porušeno několik právních předpisů – nastala by trestněprávní odpovědnost rodiče, o jeho jednání by se zajímal orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a je možné si představit i spoustu mimoprávních důsledků pro rodiče i samotné dítě – zostuzení, pomluvy, mohlo by to dítěti uškodit ve škole, při přijímání na školu, při pracovních pohovorech za účelem získání zaměstnání, jestliže by tyto informace někdo dohledal apod. Pomiňme nyní zákonem daný zákaz diskriminace např. při přijímání do zaměstnání, případné nepřijetí by zaměstnavatel jistě odůvodnil něčím jiným a méně kontroverzním, nicméně do hlav lidí rozhodujících o přijetí nikdo nevidí a jde o věci, které se špatně ovlivňují.

Co se týče vystupování v talentové soutěži – zde platí obdobná pravidla jako u focení snímků neerotického obsahu. Volnou ruku v tomto má televizní stanice, která talentovou soutěž pořádá a vysílá. I v těchto soutěžích je možné mnohdy vidět i menší děti, a to z důvodu, že dítě (příp. jeho zákonný zástupce) pro svou účast splnil podmínky, které nastavila právě tato televizní stanice.

Může se odstěhovat ke kamarádovi / partnerovi / partnerce?

Změna trvalého bydliště souvisí s problematikou občanského průkazu. Teenager starší 15 let může podat žádost o vydání občanského průkazu, pokud připojí písemný souhlas svého rodiče, nemusí být žádost podána přímo rodičem. U dítěte mladšího 15 let musí podat návrh sám zákonný zástupce, nestačí pouze doložit jeho písemný souhlas. Převzít již vyhotovený občanský průkaz pak už může osoba starší 15 let sama převzít bez souhlasu kohokoliv, za teenagera mladšího 15 let musí pas převzít opět zákonný zástupce.

Možnost fyzicky se odstěhovat k partnerovi nebo kamarádovi je zcela individuální a zákon se k ní blíže nevyjadřuje, takže stěhování je možné provést, buď pokud povolí rodiče, anebo sice nepovolí, ale nechytnou a nezakročí.